Dr. Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői Irodája

Eljárások

Hitelesítés, tanúsítvány
Hitelesítés alkalmával irodánk aláírást és másolatot hitelesít, váltóóvást vesz fel, vagy más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít. Hitelesítések körébe tartozik továbbá a közhitelű nyilvántartások például: cég-, ingatlan-, zálogjogi nyilvántartás adatairól kiállított igazolás. Hitelesítések gyakori esetei: aláírási címpéldány: készítéséhez 30 napnál nem régebbi társasági szerződésre, alapító okiratra, alapszabályra vagy cégkivonatra, valamint a társaság képviseletére jogosult […]
Elolvasom
Igazságügyi szakértő kirendelése
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése érdekében a fél kérelmére igazságügyi szakértőt rendelhet ki. Az eljárás célja és eredménye Amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérheti. Az […]
Elolvasom
Fizetési meghagyásos eljárás
Mi az az fmh? Milyen követelések érvényesítésére szolgál? A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Ha valakinek tartoznak, akár néhány héten belül pénzéhez juthat ezzel az eljárással. Az „fmh” a fizetési meghagyás rövidítése, eljárási szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza. Mikor kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani […]
Elolvasom
Közjegyzői okirat szerkesztés
A közjegyző feladata az ügyfél kérelmére szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) illetve jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. Az elkészített okiratok eredeti példányát irodánk megőrzi, arról hiteles kiadmányt ad ki elektronikus vagy papír formában. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés […]
Elolvasom
Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása
Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítása iránti eljárás lefolytatására is jogosult irodánk. Ebben az eljárásban a közjegyző az elveszett vagy megsemmisült értékpapír „pótlásához” nyújt segítséget. Az eljárást az értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél kell kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegyző hirdetményt bocsát ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az […]
Elolvasom
Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány
A hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatás megkapják. A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárásban megállapításra kerül az örökhagyó […]
Elolvasom
licensecrossmenu