Dr. Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői Irodája

Üdvözli önt

Dr. Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői Irodája

Kapcsolat

A közjegyzőről

A közjegyző a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt, ennek érdekében a törvény közhitelességgel ruházza fel. A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.
Munkája során pártatlanul, részrehajlás nélkül, titoktartás mellett köteles eljárni. Tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve és nem utasítható.
A felek képviseletét nem láthatja el, ugyanakkor ügyfeleit kitanítja jogaik, kötelezettségeik és az ezekből fakadó lehetőségeik tekintetében.

A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, vagy amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.
A közjegyzőt a közigazgatási- és igazságügyi miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat. Tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.
A közjegyző díját jogszabály alapján kell megállapítani. A meg nem fizetett közjegyzői díjra minden előzetes eljárás nélkül végrehajtás rendelhető el.

Dr Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői irodája - Juszticia

Az eljárásokról

A közjegyzők számos szolgáltatást nyújtanak, ezek egy része az ügyvédek tevékenységéhez hasonló, hiszen bérleti, adásvételi, vagy ajándékozási szerződéseket foglalnak okiratba, végrendeleteket és meghatalmazásokat készítenek. Más eljárások - pl. a hagyatéki eljárás, előzetes bizonyítási eljárás, fizetési meghagyás kibocsátása - a bíróság előtti eljárásokra hasonlítanak, ilyen hatósági jogszolgáltató jogkörrel az ügyvédek nem rendelkeznek.

Az Önt érintő eljárással kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
További eljárások

Hasznos linkek

Megnézem
Visszautasítható-e az örökség?

Törvényes vagy végrendeleti örökösként is jogában áll visszautasítani az örökséget. Ha élni kíván a visszautasítási jogával, akkor azt főszabály szerint a hagyatéki tárgyaláson teheti meg szóban vagy írásban, illetve postai úton - legkésőbb  a hagyatéki tárgyalás időpontjáig - is eljuttathatja a közjegyzőhöz.   A külföldön kelt nyilatkozatot felülhitelesítéssel kell ellátni vagy konzul előtt kell aláírni.. A visszautasítás jogkövetkezménye az, hogy az örökös az örökhagyó utáni öröklésből kiesik. A visszautasítás az esetlegesen később előkerülő vagyontárgyakra is kiterjed.

Fizetési meghagyást kaptam. Mi a teendőm?

A jogosult kérelmére a közjegyző a papíralapon előterjesztett kérelem alapján 15 naptári napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Amennyiben a kötelezett nem vitatja a követelést, illetve nem veszi át azt (azaz a posta „nem kereste” jelzéssel küldi vissza az iratot, vagy a címzett „megtagadta” az átvételt), a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, végrehajthatóvá válik. Ha viszont a kötelezett vitatja a fizetési meghagyásban foglalt követelést, akkor perré alakul az eljárás. Ebben az esetben a felek vitája az illetékes bíróságon folytatódik.

Milyen dokumentumokat hozzak magammal közjegyzői okirat készítéséhez?

Ügyintézéshez kérjük hozza magával személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát, cég esetén a cégjegyzékszámot vagy az adószámot.
Esetlegesen szükséges egyéb iratok:
ha megkötött szerződés alapján kíván kötelezettséget vállalni közjegyzői okiratban (egyoldalú kötelezettségvállalás, tartozáselismerés) az eredeti aláírt szerződés,
ingatlant érintő jogügyletnél (bérleti szerződés, adásvételi szerződés, ajándékozás) az ingatlan helyrajzi száma,
50 m2 vagy nagyobb területű ingatlan bérletéről vagy adásvételéről szóló szerződés esetén érvényes energetikai tanúsítvány szükséges,
ingósággal kapcsolatos ügyek esetén az egyedi azonosítót tartalmazó okirat (pl. törzskönyv, forgalmi engedély)

Minden szerződő félnek meg kell jelennie a közjegyzőnél?

Jellemzően a szerződés közjegyzői okiratba foglalásának alkalmával a felek mindegyikének jelen kell lennie a közjegyző irodájában, és a közjegyző előtt személyesen kell aláírniuk a szerződést. Amennyiben valamelyik szerződő fél a közjegyző előtt nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazottal is képviseltetheti magát. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Mely hagyatéki ügyekben illetékes irodánk?

A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző. Mivel Szegeden több közjegyző is működik, az eljáró közjegyző személyét a haláleset időpontja határozza meg. Irodánk hagyatéki illetékessége a február illetve augusztus hónapban elhunyt személyek hagyatéki eljárásaira terjed ki.

Hogyan fizethetem meg a közjegyzői díjat?

Ügyfeleink a közjegyzői díjat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10408131-50526648-89891005 számú bankszámlára történő átutalással teljesíthetik, a közjegyzői irodában készpénzben vagy bankkártyával egyenlíthetik ki, illetve kérésre a postai befizetéshez csekket biztosítunk.

Gyakori kérdések

Összegyűjtöttük a leggyakrabban ismételt kérdéseket és hozzá tartozó válaszokat. Amennyiben további kérdése lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!
Dr Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői irodája - Díjszabás

Díjszabás

A közjegyzői díjak mértékét, számításának módját a 2019. év július hónap 1. napja után indult eljárásokban a közjegyzői díjszabásról szóló
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szabályozza.

A közjegyzői díjszabással kapcsolatos tájékoztatót olvashatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján.

Nem tartoznak a Díjrendelet hatálya alá az alábbi közjegyzői nemperes eljárások: - a fizetési meghagyásos eljárás, - az európai fizetési meghagyásos eljárás, - a végrehajtási eljárás.

Ezek díjtételeit a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozzák.

A közjegyző által kiállított számviteli bizonylattal kapcsolatos tájékoztató a MOKK honlapján elérhető.

A díjszabáról bővebben

Lépjen velünk kapcsolatba!

6720 Szeged, Victor Hugo utca 5. I/4. (4-es kapucsengő)
+36-62-429-043
+36-62-311-532
+36-62-662-675
+36-62-662-695

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől csütörtökig: 8.30-12 óráig és 13-16 óráig

pénteken: 8.30-12 és 13-14 óráig

Az iroda hivatalos elektronikus elérhetősége

Hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (Gépi)
Rövid név: MOKKIT, KRID: 342479118
Közjegyzői székhelykód: K53015

Dr Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői irodája - QR kód
Kapcsolati űrlap
crossmenuchevron-downquestion-circle